کلاس های داخلی جاوا(Java Inner Classes)


در جاوا، امکان تودرتو کلاسها (یک کلاس در یک کلاس) نیز وجود دارد. هدف
کلاس‌های تودرتو گروه‌بندی کلاس‌هایی است که به هم تعلق دارند، که باعث می‌شود کد شما خواناتر و قابل نگهداری‌تر شود.


برای دسترسی به کلاس داخلی، یک شی از کلاس خارجی ایجاد کنید و سپس یک شی از کلاس داخلی ایجاد کنید:مثال


class OuterClass {
  int x = 10;

  class InnerClass {
    int y = 5;
  }
}

public class MyMainClass {
  public static void main(String[] args) {
    OuterClass myOuter = new OuterClass();
    OuterClass.InnerClass myInner = myOuter.new InnerClass();
    System.out.println(myInner.y + myOuter.x);
  }
}

// Outputs 15 (5 + 10)