کلاس داخلی استاتیک(Static Inner Class)

یک کلاس داخلی همچنین می‌تواند ایستا باشد، به این معنی که می‌توانید بدون دسترسی به آن
ایجاد یک شی از کلاس خارجی:مثال


class OuterClass {
  int x = 10;

  static class InnerClass {
    int y = 5;
  }
}

public class MyMainClass {
  public static void main(String[] args) {
    OuterClass.InnerClass myInner = new OuterClass.InnerClass();
    System.out.println(myInner.y);
  }
}

// Outputs 5


توجه: درست مانند ویژگی‌ها و روش‌های استاتیک، یک ایستا داخلی کلاس به اعضای کلاس خارجی دسترسی ندارد.