از کلاس داخلی به کلاس بیرونی دسترسی پیدا کنید(Access Outer Class From Inner Class)

یکی از مزیت های کلاس های داخلی این است که می توانند به ویژگی ها و متدهای کلاس بیرونی دسترسی داشته باشند:مثال


class OuterClass {
  int x = 10;

  class InnerClass {
    public int myInnerMethod() {
      return x;
    }
  }
}

public class MyMainClass {
  public static void main(String args[]) {
    OuterClass myOuter = new OuterClass();
    OuterClass.InnerClass myInner = myOuter.new InnerClass();
    System.out.println(myInner.myInnerMethod());
  }
}

// Outputs 10