رابط های چندگانه(Multiple Interfaces )

برای پیاده سازی چند رابط، آنها را با کاما از هم جدا کنید:مثال


interface FirstInterface {
  public void myMethod(); // interface method
}

interface SecondInterface {
  public void myOtherMethod(); // interface method
}

class DemoClass implements FirstInterface, SecondInterface {
  public void myMethod() {
    System.out.println("Some text..");
  }
  public void myOtherMethod() {
    System.out.println("Some other text...");
  }
}

class MyMainClass {
  public static void main(String[] args) {
    DemoClass myObj = new DemoClass();
    myObj.myMethod();
    myObj.myOtherMethod();
  }
}