فهرست های جاوا(Java Enums)


یک enum یک "کلاس" ویژه است که نشان دهنده گروهی از
ثابت (متغیرهای غیرقابل تغییر، مانند متغیرهای نهایی).


برای ایجاد یک enum، از کلمه کلیدی enum استفاده کنید (به جای کلاس یا رابط)، و جدا کنید
ثابت ها با کاما توجه داشته باشید که آنها باید با حروف بزرگ باشند:مثال


enum Level {
  LOW,
  MEDIUM,
  HIGH
}

You can access enum constants with the dot syntax:Level myVar = Level.MEDIUM;

Enum مخفف "enumerations" است که به معنای "به طور خاص فهرست شده است".