حلقه از طریق Enum(Loop Through an Enum)

نوع enum دارای یک روش values() است که آرایه ای از تمام ثابت های enum را برمی گرداند. این روش زمانی مفید است که بخواهید از طریق ثابت های یک enum حلقه بزنید:
مثال


for (Level myVar : Level.values()) {
  System.out.println(myVar);
}

The output will be:
LOW

MEDIUM

HIGH

تفاوت بین Enums و کلاس ها


یک enum می‌تواند، درست مانند یک کلاس، دارای ویژگی‌ها و روش‌هایی باشد. تنها
تفاوت این است که ثابت های enum عمومی، ایستا و نهایی هستند< /code>
(غیر قابل تغییر - قابل لغو نیست).


از enum نمی توان برای ایجاد اشیا استفاده کرد، و نمی تواند کلاس های دیگر را گسترش دهد (اما می تواند واسط ها را پیاده سازی کند).


چرا و چه زمانی از Enums استفاده کنیم؟وقتی مقادیری دارید که می‌دانید تغییر نمی‌کنند، از enums استفاده کنید، مانند روزهای ماه، روز، رنگ‌ها، دسته کارت‌ها و غیره.