ورودی کاربر جاوا(Java User Input)


کلاس اسکنر برای دریافت استفاده می شود
ورودی کاربر، و در بسته java.util یافت می شود.برای استفاده از کلاس اسکنر، یک شی از کلاس ایجاد کنید و از هر یک از روش‌های موجود در اسکنر استفاده کنید. مستندات کلاس.
در مثال خود، از روش nextLine() استفاده می کنیم که برای خواندن رشته ها استفاده می شود:مثال


import java.util.Scanner;  // Import the Scanner class

class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner myObj = new Scanner(System.in);  // Create a Scanner object
    System.out.println("Enter use
ame");

    String userName = myObj.nextLine();  // Read user input
    System.out.println("Use
ame is: " + userName);  // Output user input
  }
}


اگر نمی‌دانید بسته چیست، آموزش بسته‌های جاوا ما را بخوانید.