انواع ورودی(Input Types)

در مثال بالا، از روش nextLine() استفاده کردیم که برای خواندن رشته ها استفاده می شود. برای خواندن انواع دیگر، به جدول زیر نگاه کنید:


روشتوضیحات
nextBoolean()یک مقدار بولی را از کاربر می خواند
nextByte()یک مقدار بایت را از کاربر می خواند
nextDouble()یک مقدار دو را از کاربر می خواند
nextFloat()یک مقدار float را از کاربر می خواند
nextInt()یک مقدار int را از کاربر می خواند
nextLine()یک مقدار رشته را از کاربر می خواند
nextLong()یک مقدار long را از کاربر می خواند
nextShort()یک مقدار کوتاه را از کاربر می خواند


در مثال زیر، از روش‌های مختلفی برای خواندن داده‌های انواع مختلف استفاده می‌کنیم:مثال


import java.util.Scanner;

class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner myObj = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Enter name, age and salary:");

    // String input
    String name = myObj.nextLine();

    // Numerical input
    int age = myObj.nextInt();
    double salary = myObj.nextDouble();

    // Output input by user
    System.out.println("Name: " + name);
    System.out.println("Age: " + age);
    System.out.println("Salary: " + salary);
  }
}توجه: اگر ورودی اشتباه وارد کنید (مثلاً متن در ورودی عددی)، یک پیام استثنا/خطا (مانند "InputMismatchException") دریافت خواهید کرد.


می‌توانید در فصل استثناها درباره استثناها و نحوه رسیدگی به خطاها بیشتر بخوانید.