خرمای جاوا(Java Dates)


جاوا کلاس Date داخلی ندارد، اما می‌توانیم java.time را وارد کنیم.
بسته برای کار با تاریخ و زمان API. این بسته شامل بسیاری از کلاس های تاریخ و زمان است.
به عنوان مثال:


کلاستوضیح
LocalDateنماینده یک تاریخ (سال، ماه، روز (سال، MM-dd))
LocalTimeنماینده زمان (ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه (HH-mm-ss-zzz))
LocalDateTimeهم تاریخ و هم زمان را نشان می دهد (Yyyyy-MM-dd-HH-mm-ss.zzz)
DateTimeFormatterفرمتر برای نمایش و تجزیه اشیاء تاریخ-زماناگر نمی‌دانید بسته چیست، آموزش بسته‌های جاوا ما را بخوانید.