نمایش زمان فعلی(Display Current Time)

برای نمایش زمان فعلی (ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه)، کلاس java.time.LocalTime را وارد کنید، و از روش now() آن استفاده کنید:
مثال


import java.time.LocalTime; // import the LocalTime class

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    LocalTime myObj = LocalTime.now();
    System.out.println(myObj);
  }
}

The output will be: