جاوا ArrayList(Java ArrayList)


کلاس ArrayList یک آرایه قابل تغییر اندازه است که در java.util.


تفاوت بین آرایه داخلی و ArrayList در جاوا این است که اندازه یک آرایه را نمی توان تغییر داد (اگر می خواهید
عناصر را به/از یک آرایه اضافه یا حذف کنید، باید آرایه جدیدی ایجاد کنید). در حالی که هر زمان که بخواهید می‌توانید عناصر را از ArrayList اضافه و حذف کنید. نحو نیز کمی متفاوت است:




مثال


Create an ArrayList object called cars that will store strings:


import java.util.ArrayList; // import the ArrayList class

ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>(); // Create an ArrayList object



اگر نمی‌دانید بسته چیست، آموزش بسته‌های جاوا ما را بخوانید.