موارد را اضافه کنید(Add Items)

کلاس ArrayList روش‌های مفید زیادی دارد. به عنوان مثال، برای افزودن عناصر به ArrayList، از روش add() استفاده کنید:مثال


import java.util.ArrayList;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
    cars.add("Volvo");
    cars.add("BMW");
    cars.add("Ford");
    cars.add("Mazda");
    System.out.println(cars);
  }
}