دسترسی به یک آیتم(Access an Item)

برای دسترسی به عنصری در ArrayList، از get() مراجعه کنید و به شماره فهرست مراجعه کنید:




مثال


cars.get(0);







به خاطر داشته باشید: شاخص های آرایه با 0 شروع می شوند: [0] اولین عنصر است. [1] دوم است
عنصر، و غیره.