یک آیتم را تغییر دهید(Change an Item)

برای تغییر یک عنصر، از روش set() استفاده کنید
و به شماره فهرست مراجعه کنید:
مثال


cars.set(0, "Opel");