یک مورد را حذف کنید(Remove an Item)

برای حذف یک عنصر، از روش remove() استفاده کنید
و به شماره فهرست مراجعه کنید:
مثال


cars.remove(0);


برای حذف همه عناصر در ArrayList، از روش clear() استفاده کنید:
مثال


cars.clear();