اندازه ArrayList(ArrayList Size)

برای اینکه بدانید یک ArrayList چند عنصر دارد، از روش size استفاده کنید:
مثال


cars.size();