از طریق یک ArrayList حلقه بزنید(Loop Through an ArrayList)

حلقه عناصر یک ArrayList را با یک حلقه for و از استفاده کنید
روش size()
برای تعیین اینکه حلقه باید چند بار اجرا شود:

مثال


public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
    cars.add("Volvo");
    cars.add("BMW");
    cars.add("Ford");
    cars.add("Mazda");
    for (int i = 0; i < cars.size(); i++) {
      System.out.println(cars.get(i));
    }
  }
}

همچنین می‌توانید از طریق یک ArrayList با حلقه for-each حلقه بزنید:
مثال


public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
    cars.add("Volvo");
    cars.add("BMW");
    cars.add("Ford");
    cars.add("Mazda");
    for (String i : cars) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}