انواع دیگر(Other Types)

عناصر موجود در ArrayList در واقع اشیا هستند. در مثال های بالا، ما عناصر را ایجاد کردیم
(اشیاء) از نوع "String". به یاد داشته باشید که یک رشته در جاوا یک شی است (نه یک نوع اولیه). برای استفاده از انواع دیگر، مانند int، باید یک کلاس wrapper معادل را تعیین کنید: عدد صحیح. برای انواع ابتدایی دیگر،
استفاده از: Boolean برای boolean، نویسه برای char، Double< /code> برای دو برابر،
و غیره:مثال


Create an ArrayList to store numbers (add elements of type Integer):


import java.util.ArrayList;

public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> myNumbers = new ArrayList<Integer>();
    myNumbers.add(10);
    myNumbers.add(15);
    myNumbers.add(20);
    myNumbers.add(25);
    for (int i : myNumbers) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}