رنگ متن

از ویژگی color برای تنظیم رنگ متن استفاده می شود.

روش های اعمال رنگ : 

  • با نام رنگ - مانند "red"
  • با مقدار HEX - مانند "
    #ff0000
    "
  • با مقدار RGB مانند "rgb(255،0،0)"
رنگ متن پیش فرض برای یک صفحه در بخش body تعریف می شود.


اعمال رنگ با نام

در CSS با استفاده از نام رنگ می توان رنگ را مشخص کرد:

Tomato
Orange
DodgerBlue
MediumSeaGreen
Gray
SlateBlue
Violet
LightGray

مثال :

body {
  color: blue;
}
 h1 {
  color: green;
}

رنگ متن و رنگ پس زمینه

در این مثال ، هم ویژگی رنگ پس زمینه و هم خاصیت رنگ متن را تعریف می کنیم:

body {
  background-color: lightgrey;
  color: blue;
}
 h1 {
  background-color: black;
  color: white;
}