مقدار RGB

در CSS ، با استفاده از این فرمول می توان یک رنگ را به عنوان مقدار RGB معرفی کرد:

rgb (red,green,blue)

هر پارامتر (red,green,blue) شدت رنگ را بین 0 تا 255 تعریف می کند.

به عنوان مثال ، rgb (255 ، 0 ، 0) به صورت قرمز نمایش داده می شود ، زیرا قرمز روی بالاترین مقدار آن (255) تنظیم شده است و بقیه روی 0 تنظیم می شوند.

برای نمایش سیاه ، تمام پارامترهای رنگ را بر روی 0 تنظیم کنید ، مانند این: rgb (0 ، 0 ، 0).

برای نمایش رنگ سفید ، تمام پارامترهای رنگ را بر روی 255 تنظیم کنید ، مانند این: rgb (255، 255، 255).

با مخلوط کردن مقادیر RGB در زیر آزمایش کنید:

rgb ( 50،150، 250)
RED
50
GREEN
150
BLUE
250