مقدار RGBA

مقادیر رنگ RGBA فرمت مقادیر رنگ RGB با کانال آلفا است - که شفافیت یک رنگ را مشخص می کند.

rgba (red , green , blue , alpha)

پارامتر alpha عددی بین 0.0 (کاملاً شفاف) و 1.0 است (اصلاً شفاف نیست):

با مخلوط کردن مقادیر RGBA زیر آزمایش کنید:

rgba ( 50،150، 250,0.5)
RED
50
GREEN
150
BLUE
250
ALPHA
0.5