ویژگی text-align

ویژگی text-align ، تراز افقی متن را در یک عنصر مشخص می کند. به طور پیش فرض ، متن در وب سایت شما در سمت چپ قرار می گیرد. با این وجود ، در بعضی مواقع ممکن است نیاز به ترازی متفاوتی داشته باشید.

مقادیر خاصیت text-align شامل: left، right، center، و justify می باشد.

HTML :

 <p class="left">paragraph in left</p>
 <p class="right">پاراگراف در سمت راست </p>
 <p class="center">paragraph in center</p>

CSS : 

 p.left {
    text-align: left;
 }
 p.right {
    text-align: right;
 }
 p.center {
    text-align: center;
 }
نتیجه کد

paragraph in left

پاراگراف در سمت راست

paragraph in center