ویژگی text-decoration-color

ویژگی text-decoration-color ، رنگ text-decoration را مشخص می کند.

 p {
   text-decoration: underline;
   text-decoration-color: red;
 }

امتحان کنید :

ویژگی CSS :

red
green
yellow
rgb(255,0,0)
rgb(0,0,255)
#ff0000
#00ff00
rgba(255,0,0,1)
rgba(255,0,0,0.5)
rgba(255,0,0,0.2)
initial
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا نتیجه را ببینید

نتیجه :

سلام خوش آمدید

کد CSS :

 #myDIV {
text-decoration: underline;
text-decoration-color:#00ff00;
}