ویژگی text-decoration-style

انواع مختلفی از سبک برای خط text-decoration را تنظیم می کند:

 div.a {
   text-decoration-line: underline;
   text-decoration-style: solid;
 }
 
 div.b {
   text-decoration-line: underline;
   text-decoration-style: wavy;
 }
 
 div.c {
   text-decoration-line: underline;
   text-decoration-style: double;
 }
 
 div.d {
   text-decoration-line: overline underline;
   text-decoration-style: wavy;
 }

امتحان کنید : 

ویژگی CSS :

solid
double
dotted
wavy
dashed
initial
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا نتیجه را ببینید

نتیجه :

Element

کد CSS :

 #myDIV {
   text-decoration: underline;
   text-decoration-style:solid;
}