ویژگی text-shadow

ویژگی text-shadow به متن سایه اضافه می کند.
چهار مقدار طول می گیرد: مقدار اول فاصله سایه را در جهت x (افقی) مشخص می کند ، مقدار دوم فاصله را در جهت y (عمودی) تعیین می کند ، مقدار سوم تاری را سایه و مقدار چهارم رنگ سایه را مشخص می کند.

HTML :

<h1>Text-shadow example</h1>

CSS :

 h1 {
    color: blue;
    font-size: 30pt;
    text-shadow: 5px 2px 4px gray;
 }

در مثال بالا ، ما با استفاده از پارامترهای زیر سایه ایجاد کرده ایم:
5px - مختصات X
2px - مختصات Y
4px - شعاع تاری
gray (خاکستری) - رنگ سایه

نتیجه کد

Text-shadow example