ویژگی letter-spacing

ویژگی letter-spacing  فضای کاراکترهای یک متن را افزایش یا کاهش می دهد.          

مقدار
شرح
normalفضای اضافه بین کارکترها نیست. پیشفرض
lengthمقدار فضای اضافه را مشخص میکند
(عدد منفی مجاز است )
initialتنظیم به پیشفرض
inheritارثبری از والد

HTML :

 <p class="normal">No additional letter-spacing </p>
 <p class="positive ">letter-spaced at 4px.</p>

CSS :

 p.normal {
    letter-spacing: normal;
 }
 p.positive {
    letter-spacing: 4px;
 }
نتیجه کد

No additional letter-spacing

letter-spaced at 4px.


امتحان کنید :

ویژگی CSS :

normal
0px
1px
2px
3px
-1px
-2px
-3px
1cm
initial
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا نتیجه را ببینید

نتیجه :

Change the letter-spacing!

کد CSS :

div {
letter-spacing:1px;
}