مودم ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

کار مودم (Modulate demodulate) تبدیل سیگنال های دیجیتال رایانه به سیگنال های آنالوگ در خطوط تلفن و بالعکس است و دارای دو نوع سیمی و بی سیم است.

مودم ADSLمودم ADSL