مسافت

حداکثر مسافت یک رایانه تا سوییچ در همبندی ستاره ای نباید بیشتر از 90 متر باشد.

سیگنال در داخل کابل  به دلایل مختلف از جمله مقاومت داخلی سیم، محیط انتقال و قدرت سیگنال تولید شده تا مسافت مشخصی می تواند حرکت کند و پس از طی این مسافت، ضعیف شده و توان لازم را از دست می دهد. 

تقویت سیگنالتقویت سیگنال

در این حالت سیگنال باید به وسیله دستگاه Repeater تقویت شود .

کاربرد تکرارکننده - Repeater

همچنین در برخی از موارد ممکن است سیگنال داده در معرض نویز قرار گرفته، سبب از بین رفتن داده شود.