آرایش و چیدمان

اگر بخشی از شبکه از کارافتاده و باید با بررسی مجدد کابل ها فرایند عیب یابی را طی کنیم. در اجرای یک شبکه، آرایش کابل ها در داخل رَک و مسیرها بسیار اهمیت دارد .

اگر کابل کشی با استاندارد انجام گیرد در عیب یابی ،مدیریت و بررسی مجدد کابل ها مشکلی نخواهیم داشت.