آشنایی با انواع حافظه جانبی (auxiliary memory) رایانه

حافظه جانبی(auxiliary memory)یا حافظه ثانوی ( secondary memory) 

از حافظه جانبی برای ذخیره‌سازی دائمی اطلاعات استفاده می‌شود. این حافظه از عناصر غیر الکترونیکی ساخته شده و قیمت آن ارزان و سرعت آن پایین است. برای اجرای یک برنامه از روی دیسک جانبی، اول باید برنامه در حافظه اصلی RAM قرار گیرد و سپس توسط CPU مورد پردازش قرار گیرد. برای نگهداری اطلاعات این نوع حافظه هیچ گونه انرژی مصرف نمی‌کند، اما برای ذخیره‌سازی و فراخوانی اطلاعات نیاز به انرژی دارد.به حافظه های جانبی،وسایل ذخیره سازی نیز می گویند.

حافظه غیر مغناطیسی

۱. کارت و نوار کاغذی 

۲. دیسک نوری (Optical Disk) 

حافظه مغناطیسی

۱-دیسک نرم (Floppy Disk) 

۲. دیسک سخت (Hard Disk)