C++ چیست؟(What is C++?)


C++ یک زبان چند پلتفرمی است که می تواند برای ایجاد برنامه های کاربردی با کارایی بالا استفاده شود.


C++ توسط Bja
e Stroustrup در آزمایشگاه‌های Bell در سال 1979، به عنوان پسوند زبان C توسعه یافت.


C++ سطح بالایی از کنترل بر منابع سیستم و حافظه را به برنامه نویسان می دهد.


این زبان 3 بار عمده در سال‌های 2011، 2014 و 2017 به C++11، C++14 و C++17 به‌روزرسانی شد.