C++ شروع کنید(C++ Get Started)

برای شروع استفاده از C++، به دو چیز نیاز دارید:
  • یک ویرایشگر متن، مانند Notepad، برای نوشتن کد ++C
  • یک کامپایلر، مانند GCC، برای ترجمه کد ++C به زبانی که
    کامپیوتر متوجه خواهد شد

ویرایشگرها و کامپایلرهای متن زیادی برای انتخاب وجود دارد. در این آموزش ما
از یک IDE استفاده خواهد کرد .