C++ IDE را نصب کنید(C++ Install IDE)

از یک IDE (محیط توسعه یکپارچه) برای ویرایش و کامپایل کد استفاده می شود.

IDE های محبوب عبارتند از Code::Blocks، Eclipse و Visual Studio.
می توان از آنها برای ویرایش و اشکال زدایی کد ++C استفاده کرد.

توجه: IDE های مبتنی بر وب نیز می توانند کار کنند، اما عملکرد محدود است.

ما از Code::Blocks در آموزش خود استفاده خواهیم کرد، که معتقدیم مکان خوبی برای شروع است.

آخرین نسخه Codeblocks را می‌توانید در http://www.codeblocks.org/downloads/26 پیدا کنید.
فایل mingw-setup.exe را دانلود کنید،