C++ Quick Start(C++ Quickstart)

بیایید اولین فایل ++C خود را ایجاد کنیم.

Codeblocks را باز کنید و File > New > Empty File را انتخاب کنید.

کد ++C زیر را بنویسید و فایل را به عنوان myfirstprogram.cpp (File > Save File as) ذخیره کنید:


myfirstprogram.cpp


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 
cout << "Hello World!";
  return 0;
}

اگر کد بالا را متوجه نشدید نگران نباشید - در فصل های بعدی به تفصیل درباره آن بحث خواهیم کرد. در حال حاضر، روی نحوه اجرای کد تمرکز کنید.

در Codeblockها، باید به این صورت باشد:


 به Build > Build and Run را انتخاب کنید . نتیجه چیزی شبیه به این خواهد بود:


Hello World!
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.011 s
Press any
 key to continue.

تبریک! شما اکنون اولین برنامه C++ خود را نوشته و اجرا کرده اید.