یادگیری C++ در W3Schools(Learning C++ At W3Schools)

همچنین برای اجرای کدهای ++C می توانید از ابزار try it سایت w3schools.com استفاده کنید


myfirstprogram.cpp


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 
cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Result:

Hello World!