حذف فضای نام(Omitting Namespace)

ممکن است برخی از برنامه های C++ را ببینید که بدون کتابخانه فضای نام استاندارد اجرا می شوند. خط using namespace std را می توان حذف کرد و با کلمه کلیدی std جایگزین کرد،به دنبال آن عملگر ::برای برخی از اشیاء:


مثال

#include <iostream>
int main() {
std::cout << "Hello World!";
  return 0;
}


این به شما بستگی دارد که آیا می‌خواهید کتابخانه فضای نام استاندارد را لحاظ کنید یا نه.