خروجی C++ (چاپ متن)(C++ Output (Print Text))


شئ cout به همراه <<
عملگر، برای خروجی مقادیر/چاپ متن استفاده می شود:مثال#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 
cout << "Hello World!";
  return 0;
}
شما می توانید به تعداد دلخواه cout شی اضافه کنید. با این حال، توجه داشته باشید که خط جدیدی در انتهای خروجی وارد نمی کند:مثال#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 
cout << "Hello World!";
  cout << "I am lea
ing C++";
  return 0;
}