خطوط جدید(New Lines)

برای درج یک خط جدید، می‌توانید از نویسه n استفاده کنید:مثال#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 
cout << "Hello World! n";
  cout << "I am lea
ing C++";
  return 0;
}
نکته: دو نویسه n پس از یکدیگر یک خط خالی ایجاد می کنند:مثال#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 
cout << "Hello World! nn";
  cout << "I am lea
ing C++";
  return 0;
}
یک راه دیگر برای درج یک خط جدید، استفاده از دستکاری endl است:مثال#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 
cout << "Hello World!" << endl;
  cout << "I am lea
ing C++";
  return 0;
}
هر دو n و endl
برای شکستن خطوط استفاده می شود.
با این حال، n بیشتر استفاده می‌شود و روش ترجیحی است.