نظرات C++(C++ Comments)از نظرات می توان برای توضیح کد ++C و خوانایی بیشتر آن استفاده کرد. همچنین می توان از آن استفاده کرد
هنگام آزمایش کد جایگزین، از اجرا جلوگیری کنید. نظرات می توانند تک خطی یا چند خطی باشند.


نظرات تک خطی با دو اسلش جلو شروع می‌شوند (//).


هر متنی بین // و انتهای خط
توسط کامپایلر نادیده گرفته می شود (اجرا نمی شود).


این مثال از یک نظر تک خطی قبل از یک خط کد استفاده می کند:
مثال// This is a comment
cout << "Hello World!";
این مثال از یک نظر تک خطی در انتهای یک خط کد استفاده می کند:
مثالcout << "Hello World!"; // This is a comment