C++ نظرات چند خطی(C++ Multi-line Comments)

نظرات چند خطی با /* شروع و با */ خاتمه می‌یابند. کد>.هر متنی بین /* و */ نادیده گرفته می‌شود
کامپایلر:

مثال/* The code below will print the words Hello World!
to the screen, and it is
amazing */
cout << "Hello World!";
نظرات تک خطی یا چند خطی؟


این به شما بستگی دارد که می خواهید از آن استفاده کنید. به طور معمول، ما از // برای نظرات کوتاه و /* */ برای مدت طولانی‌تر استفاده می‌کنیم.