متغیرهای C++(C++ Variables)متغیرها محفظه هایی برای ذخیره مقادیر داده ها هستند.


در C++، انواع متغیرهای مختلفی وجود دارد (تعریف شده با کلمات کلیدی مختلف)، به عنوان مثال:
 • int - اعداد صحیح (اعداد کامل) را بدون اعشار، مانند 123 یا -123 ذخیره می کند

 • دبل - اعداد ممیز شناور را با اعشار، مانند 19.99 یا -19.99
 • ذخیره می کند.
 • char - نویسه های منفرد، مانند "a" یا "B" را ذخیره می کند.
  مقادیر کاراکتر توسط نقل قول های تک احاطه شده است

 • رشته - متنی مانند "Hello World" را ذخیره می کند.
  مقادیر رشته با گیومه های دوتایی احاطه شده اند

 • bool - مقادیر را با دو حالت ذخیره می کند:
  درست یا نادرست