اعلام (ایجاد) متغیرها(Declaring (Creating) Variables)

برای ایجاد یک متغیر، باید نوع آن را مشخص کرده و یک مقدار به آن اختصاص دهید:Syntaxtype variable = value;


جایی که type یکی از انواع C++ است (مانند int)، و
متغیر نام متغیر است (مانند x یا
myName). از علامت برابر برای تخصیص مقادیر به متغیر استفاده می شود.برای ایجاد متغیری که باید یک عدد را ذخیره کند، به مثال زیر نگاه کنید:
مثال


Create a variable called myNum of type int and assign it the value 15:int myNum = 15;
cout << myNum;
همچنین می‌توانید یک متغیر را بدون تخصیص مقدار اعلام کنید و بعداً آن را اختصاص دهید:
مثالint myNum;
myNum = 15;
cout << myNum;
توجه داشته باشید که اگر مقدار جدیدی را به یک متغیر موجود اختصاص دهید، مقدار قبلی را بازنویسی می کند:
مثالint myNum = 15;  // myNum is 15
myNum = 10;  // Now myNum is 10
cout << myNum;  // Outputs 10