ثابت ها(Constants)

اما، می‌توانید کلمه کلیدی const را اضافه کنید اگر
شما نمی خواهید دیگران (یا خودتان) ارزش های موجود را نادیده بگیرند (این نشان می دهد
متغیر به عنوان "constant"، به معنی غیر قابل تغییر و فقط خواندنی):
مثالconst int myNum = 15;  // myNum will always be 15
myNum = 10;  // error:
assignment of read-only variable 'myNum'