انواع دیگر(Other Types)

نمایش انواع داده های دیگر:مثالint myNum = 5;              
// Integer (whole number without decimals)
double myFloatNum = 5.99;   
// Floating point number (with decimals)
char myLetter = 'D';        
// Character
string myText = "Hello";    
// String (text)
bool
myBoolean = true;       // Boolean (true or
false)در فصل انواع داده درباره انواع مختلف اطلاعات بیشتری خواهید آموخت.