نمایش متغیرها(Display Variables)

شئ cout همراه با <<
عملگر برای نمایش متغیرها.


برای ترکیب متن و متغیر، آنها را با << جدا کنید
اپراتور:
مثالint myAge = 35;
cout << "I am " << myAge << " years old.";