متغیرها را با هم اضافه کنید(Add Variables Together)

برای افزودن یک متغیر به متغیر دیگر، می‌توانید از + استفاده کنید.
اپراتور:
مثالint x = 5;
int y = 6;
int sum = x + y;
cout << sum;