اعلان بسیاری از متغیرها(Declare Many Variables)

برای اعلام بیش از یک متغیر از یک نوع، می توانید
از یک لیست جدا شده با کاما استفاده کنید:مثالint x = 5, y = 6, z = 50;
cout <<
x + y + z;