انواع داده های C++(C++ Data Types)


همانطور که در فصل متغیرها توضیح داده شد، یک متغیر در C++ باید یک نوع داده مشخص باشد:مثالint myNum = 5;              
// Integer (whole number)
float myFloatNum = 5.99;    
// Floating point number
double myDoubleNum = 9.98;   // Floating point number
char myLetter = 'D';        
// Character
bool
myBoolean = true;       // Boolean
string myText = "Hello";    
// String