بولین ها(Booleans)

یک نوع داده بولین با کلمه کلیدی bool اعلان می شود و فقط می تواند مقادیر درست یا نادرست. وقتی مقدار برگردانده شد، true
= 1 و نادرست
= 0.مثالbool isCodingFun = true;
bool isFishTasty = false;
cout << isCodingFun; 
// Outputs 1 (true)
cout << isFishTasty;  // Outputs 0 (false)مقادیر بولی بیشتر برای آزمایش شرطی استفاده می‌شود که در فصل بعدی بیشتر در مورد آن‌ها خواهید آموخت.