شخصیت ها(Characters)

نوع داده char برای ذخیره یک
شخصیت تک. شخصیت باید باشد
احاطه شده توسط نقل قول های تک، مانند "A" یا "c":مثالchar myGrade = 'B';

cout << myGrade;به طور متناوب، می توانید از مقادیر ASCII برای نمایش نویسه های خاص استفاده کنید:
مثالchar a = 65, b = 66, c = 67;
cout << a;
cout << b;
cout << c;نکته: فهرستی از تمام مقادیر ASCII را می‌توانید در مرجع جدول ASCII ما پیدا کنید. .